Μη-γραμμικά συστήματα: Φράκταλς, Χάος

2018-05-21T12:20:39+00:00